PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN | APPLICATION FORM

*** CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN QUỐC TẾ ***

INTERNATIONAL BACHELOR PROGRAM

thông tin thí sinh /PERSONAL INFORMATION
(Ghi theo Giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
Nơi sinh/Place of Birth *
Tôn giáo/Regilion *
Quốc tịch/Nationality *
Tỉnh/Thành phố/City *
Quận/Huyện/District *
Phường/Xã/Ward *
(Nhà trường sẽ gửi Mã hồ sơ qua email này)
(Trường hợp không liên lạc được với thí sinh, nhà Trường sẽ liên lạc qua số này)

THÔNG TIN XÉT TUYỂN/ RECRUITMENT INFORMATION
Students taking the high school graduation exam in 2023
Students who have graduated overseas
Students who have graduated in Vietnam
International students

NGÀNH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN/ MAJOR
ĐẠI HỌC NEWCASTLE (ÚC)
THE UNIVERSITY OF NEWCASTLE (AUSTRALIA)

ĐẠI HỌC LIVERPOOL JOHN MOORES (ANH)
LIVERPOOL JOHN MOORES UNIVERSITY (UNITED KINGDOM)

ĐẠI HỌC EDGE HILL (ANH)
EDGE HILL UNIVERSITY (UNITED KINGDOM)

*
(Ghi rõ tên lớp, tên trường)
      Điểm TB cả năm Lớp 11/GPA of Grade 11:
Học kỳ 1/ Semester 1:
Học kỳ 2/ Semester 2:
      Điểm TB cả năm Lớp 12/GPA of Grade 12:
Học kỳ 1/ Semester 1:
Học kỳ 2/ Semester 2:
      Điểm TB môn tiếng Anh lớp 12
(GPA of English course, Grade 12)
Học kỳ 1/ Semester 1:
Học kỳ 2/ Semester 2:
:
Ngày thi